Etični kodeks

ETIČNI KODEKS SLOVENSKEGA KOMUNIKOLOŠKEGA DRUŠTVA

Ta pravilnik opredeljuje etične standarde Slovenskega komunikološkega društva (v nadaljevanju: društvo) in je zapisan v skladu s 27. in 35. členom Statuta Slovenskega komunikološkega društva (v nadaljevanju: Statuta) iz dne 18. 6. 2018. Pravilnik sprejmejo in potrdijo člani/-ice društva na občnem zboru.

Predgovor

Slovensko komunikološko društvo (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno in nepridobitno združenje strokovnih, znanstvenoraziskovalnih in pedagoških delavcev/-k na področju komunikologije in drugih področij, ki se ukvarjajo s problemi družbenega komuniciranja, študentov/-k dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programov, povezanih s temi področji, ter poklicnih delavcev/-k s v komuniciranju, medijih in novinarstvu.

Zaradi raznolikosti področij delovanja je etični kodeks zasnovan na osnovnih načelih, h katerim so zavezani vsi člani/-ce društva, in iz njih izhajajočih dolžnosti. Kodeks postavlja okvir za etično delovanje, refleksijo članov/-ic in ozaveščanje o pomenu integritete pri strokovnem delu ne glede na področje delovanja. Posebna pozornost naj bo namenjena ozaveščanju in izobraževanju o etičnem delovanju v raziskovanju in na pedagoškem področju ter v vseh drugih mentorskih odnosih.

Kodeks predpostavlja delovanje v skladu z zakonodajo in drugimi pravnimi akti; za posamezna področja napotuje na področne etične kodekse, ki so navedeni v prilogi. Kodeks je v skladu s kodeksom Mednarodnega komunikološkega združenja [International Communication Association].

OSNOVNA NAČELA IN DOLŽNOSTI

Člani/-ce društva se v svojem delovanju zavezujejo naslednjim načelom:

Spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva posameznika

 • Člani/-ce društva spoštujejo in varujejo pravice ter dostojanstvo posameznikov/-ic in skupin, s katerimi sodelujejo ali na katere se njihovo delo nanaša.
 • Člani/-ce društva spoštujejo pravice in dostojanstvo članov/-ic društva in drugih kolegov/-ic, medsebojni odnosi naj bodo obzirni, pošteni in spoštljivi, še posebej v primeru konfliktov.
 • Člani/-ce društva delujejo korektno, ne diskriminirajo ter spoštujejo raznolikost človeških okoliščin in izkušenj.

Poštenost raziskovalnega, izobraževalnega in drugega dela

 • Pri strokovnem delu so člani/-ce odgovorni za zanesljivost svojega raziskovanja, brez izkrivljanja ugotovitev, zavajanja, izmišljanja ali ponarejanja podatkov.
 • Člani/-ce morajo v skladu z akademskimi standardi pripisovati avtorstvo tako pri navajanju kot povzemanju avtorjev.
 • Člani/-ce morajo v skladu z akademskimi standardi pripisovati avtorstvo ali soavtorstvo zaključenih del, se dogovoriti o primernem vrstnem redu avtorjev/-ic in se zahvaliti drugim sodelujočim.
 • Člani/-ce so dolžni razkriti možne finančne in druge konflikte interesov.
 • Člani/-ce so dolžni zagotavljati in vzdrževati avtonomnost strokovnega dela, vključno z ugovorom vesti (dolžnost zavračanja naročenih rezultatov in/ali interpretacij).

Korektnost pri javnem delovanju

 • Člani/-ce imajo dolžnost celovitega in korektnega sporočanja strokovnih prispevkov, ob zavedanju pristranosti, ki izhajajo iz njihovih lastnih predpostavk.
 • Člani/-ce so dolžni v čim večji meri javno predstaviti metode zbiranja podatkov. Spoštovati morajo pravico do zasebnosti virov informacij ali pridobiti njihovo soglasje vnaprej.
 • Člani/-ce imajo dolžnost spoštljivega komuniciranja, debate, kritike. Poklicna vljudnost in korektnost narekuje spoštovanje pravice drugih do drugačnega mnenja, stališč in vrednot ter izogibanje ad hominem argumentacijam.
 • Mnenja, ocene in komentarji članov/-ic naj sledijo ciljem zagotavljanja in izboljševanja kakovostne znanstvene misli. Naj bodo nepristranski in korektni, kritika naj bo pošteno izražena in utemeljena.
 • Člani/-ice imajo dolžnost spoštljivega in korektnega javnega komuniciranja, vključno z branjenjem svobode raziskovanja, poučevanja in komuniciranja.

Družbeno odgovorno delovanje

 • Člani/-ce imajo dolžnost družbeno odgovornega delovanja s premislekom in zavedanjem o možnih družbenih koristih in morebitnih škodljivih posledicah lastnega delovanja.
 • Člani/-ce imajo dolžnost odgovornega strokovnega delovanja s skrbjo za ugled stroke, skrb za razvoj komunikološke znanosti, vključno z argumentirano kritiko predpostavk in praks stroke ter tematik, ki so v raziskovanju spregledane.
 • Člani/-ce so dolžni prijaviti sume nepravilnega delovanja Častnemu razsodišču društva.

Etični kodeks je sprejel občni zbor Slovenskega komunikološkega društva 18. junija 2018 v Ljubljani. Pravilnik prične veljati 15 dni po sprejemu.

PRILOGA

Za bolj specifične napotke na različnih področjih delovanja člane/-ice napotujemo na obstoječe dokumente drugih društev in združenj, ki se nanašajo na posamezna področja:

Kodeksi s področja raziskovanja in pedagoškega dela:

Aktivnost povezav do zgornjih dokumentov je bila nazadnje preverjena 8. oktobra 2018.