Pravilnik o članarini

PRAVILNIK SLOVENSKEGA KOMUNIKOLOŠKEGA DRUŠTVA O ČLANARINI

Ta pravilnik opredeljuje članarino v Slovenskem komunikološkem društvu (v nadaljevanju: društvo) in je zapisan v skladu s 35. členom Statuta Slovenskega komunikološkega društva (v nadaljevanju: statut) iz dne 18. 6. 2018. Pravilnik sprejmejo in potrdijo člani/-ice društva na občnem zboru.

Članarina in članstvo v društvu

Članarina je letna finančna obveznost vsakega člana/-ice do društva in se plačuje enkrat letno za tekoče leto.

Član/-ica društva ima v skladu s 6. in 8. členom statuta dolžnost, da za članstvo v društvu plačuje članarino. V skladu z 9. členom statuta je upravičeno črtanje člana/-ice iz evidence članov/-ic društva v primeru, da članarine kljub pisnemu opozorilu ne poravna.

Članarine so namenjene izvajanju nepridobitnih dejavnosti društva, ki podpirajo in omogočajo razvoj in delovanje društva. S članarinami je omogočeno doseganje in izvajanje javnega namena in ciljev društva, kot so zapisani v statutu društva.

Članarina za tekoče leto zapade 30. septembra.

Določitev in veljavnost članarine

V skladu s 16. členom statuta izvršni odbor društva poda sklep o višini članarine, o katerem odloča občni zbor. Občni zbor lahko potrdi ali zavrne sklep izvršnega odbora.

Višino članarine lahko občni zbor potrjuje za vsako tekoče leto, vendar to ni pogoj za njeno veljavnost. Višina članarine, potrjena na občnem zboru društva, velja do preklica oziroma do trenutka, ko občni zbor potrdi novo višino članarine.

Struktura višine članarine

Višina članarine za individualnega/-no člana/-ico društva je določena glede na njegov/njen zaposlitveni status in povprečno višino mesečnih dohodkov v tekočem letu.

Društvo pozna tri kategorije članarine, ki v nobenem pogledu ne vplivajo na polnopravnost statusa posameznega člana ali članice društva:

  • Članarina za člane/-ice, ki so upokojeni, brezposelni ali imajo status študenta, je najnižja. Članarina za te člane/-ice praviloma ne sme presegati ene tretjine najvišje članarine, ki jo določi društvo.
  • Članarina za člane/-ice, katerih povprečna višina mesečnih dohodkov v tekočem letu ne presega povprečne slovenske plače (neto), praviloma ne sme presegati dveh tretjin najvišje članarine, ki jo določi društvo.
  • Članarina za člane/-ice, katerih povprečna višina mesečnih dohodkov presega povprečno slovensko plačo (neto), je najvišja članarina v društvu.

Član/ica glede na zgoraj določene kriterije samostojno presodi višino članarine, ki jo mora poravnati v tekočem letu, in društvu za to ne rabi predstavljati dokazil.

Izvršni odbor društva ima pravico, da posameznega/-no člana/-ico oprosti plačila letne članarine, kadar bi plačilo lahko ogrozilo njegov/njen socialni položaj. To lahko stori na pisni predlog člana/ice društva.

Pravilnik je sprejel občni zbor Slovenskega komunikološkega društva 18. junija 2018 v Ljubljani. Pravilnik prične veljati 15 dni po sprejemu.