Pravilnik o sekcijah

PRAVILNIK SLOVENSKEGA KOMUNIKOLOŠKEGA DRUŠTVA O SEKCIJAH

Ta pravilnik opredeljuje delovanje sekcij Slovenskega komunikološkega društva (v nadaljevanju: društva) in je zapisan v skladu z 10. in 35. členom Statuta društva iz dne 18. 6. 2018.

Pravilnik sprejmejo in potrdijo člani/-ice društva na občnem zboru.

Opredelitev sekcij

Sekcije so tematsko organizirane enote, ki delujejo pod okriljem društva z namenom zagotavljanja interdisciplinarne usmeritve društva in skrbi za vsebinski razvoj posameznih strokovnih področij znotraj društva.

Sekcije naj bodo institucionalno, strokovno, starostno, spolno in tematsko oziroma disciplinarno karseda uravnotežene.

Sekcije sestavljajo vodje in vsaj štiri člani/-ice. Posamezna sekcija ima lahko tudi dve vodji.

Ustanovitev sekcije

Sekcija se ustanovi na pobudo izvršnega odbora društva, ki predlaga vodjo sekcije. Pobude za ustanovitve sekcij izvršni odbor prejema od članov/-ic društva.

Vodjo sekcije potrdijo člani/-ice posamezne sekcije.

Vodje sekcij so lahko osebe, ki so člani/-ce društva.

Sekcije se ustanavljajo za dobo štirih let.

Vodje sekcij imenujejo vsaj štiri člane/-ice sekcije. Član/-ica sekcije je lahko oseba, ki je član/-ica Slovenskega komunikološkega društva.

Sekcija posebno pozornost namenja starostni, spolni in institucionalni uravnoteženosti.

Delovanje sekcij

Delo sekcij koordinira podpredsednik/-ica društva.

Vodja sekcije podpredsednku/-ica društva predloži vsebinski opis sekcije (okvirno 300 besed). Vodja sekcije koordinira delovanje sekcije, pridobiva nove člane/-ice sekcije, obvešča člane/-ica sekcij od dogodkih in delovanju sekcije, organizira dogodke.

V vsebinskem opisu vodja sekcije opredeli 1) ime sekcije, 2) področje delovanja sekcije, po možnosti zastavljeno interdisciplinarno, 3) cilje sekcije, ki naj bodo vsebinske in operativne narave (organizacije okroglih miz, predavanj, intervencij, izdaje publikacij, tematskih številk ipd.), 4) seznam članov/-ica sekcije.

Imena in priimke ter elektronske naslove vodij sekcij, imena in opise sekcij ter področja delovanja sekcij se objavi na spletni strani Slovenskega komunikološkega društva.

Dolžnosti vodij sekcij so, da enkrat letno pripravijo vsaj eno dejavnost (posvet, delavnico, panel, okroglo mizo, predavanje, intervencijo, tematsko številko ipd.). Ta se lahko zgodi v okviru organizacije rednega srečanja društva ali izven.

Razpustitev sekcije

V kolikor je sekcija dve leti zaporedoma neaktivna, se lahko na pobudo vodje sekcije, podpredsednika/-ice društva ali izvršnega odbora društva sekcija razpusti, oziroma se v skladu z zgoraj navedenimi postopki imenuje in potrdi novega/-o vodjo sekcije.

Pravilnik je sprejel občni zbor Slovenskega komunikološkega društva 18. junija 2018 v Ljubljani. Pravilnik prične veljati 15 dni po sprejemu.